TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI, TRIẾT LÝ KINH DOANH KHẨU HIỆU CỦA

CÔNG TY

1. Tầm nhìn
Chúng tôi nuôi dưỡng trí tuệ và cung cấp các kỹ năng thông qua phương pháp giảng dạy đặc sắc, giúp người học có khả năng tự sáng tạo, tự tạo thành công cho chính mình. Giúp các tổ chức có đỗi ngũ nhân lực trình độ cao các lĩnh vực kỹ năng, kinh tế, công nghệ , khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội & nhân văn…
2. Sứ mệnh
Trang bị cho ngươi học một nền giáo dục được thiết kế phù hợp cho từng cá nhân nhưng hữu dụng trên toàn thế giới bằng việc cung cấp những kinh nghiệm học tập lấy người học làm trọng tâm thể hiện qua giảng viên có trình độ chuyên môn cao, quản lý hiệu quả và chu đáo, kỹ năng giảng dạy tiên tiến nhất.
Xây dựng và phát triển hệ thống các chương trình đào tạo từ bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cho đến liên thông cao đẳng đại học và sau đại học nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng, doanh nghiệp và xã hội.
Đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, tạo cơ hội học tập, nghiên cứu suốt đời cho người học.
Nâng cao trí thức và bồi dưỡng kỹ năng nghề, kỹ năng sống cho toàn thể cộng đồng và đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế.
3. Giá trị cốt lõi
Uy tín với các cá nhân,tổ chức về chất lượng đào tạo.
Coi người học là trung tâm của quá trình giáo dục, đào tạo.
Tinh thần tự chủ và chủ động trong xây dựng tổ chức, doanh nghiệp và xã hội.
Liên tục sáng tạo trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Đoàn kết một lòng vì sự phát triển của công ty.
Tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, đào tạo.
Tự hào là một công ty có tên mang theo hai chữ “Nhân Tài”.
4. Triết lý kinh doanh
Bảo đảm lợi ích của người học, người dạy, của các tổ chức, cá nhân và xã hội.
5. Khẩu Hiệu
“Công ty Nhân Tài giúp người việt vươn ra thế giới”