MỞ LỚP VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0

Văn hóa doanh nghiệp là bản sắc riêng, là năng lực cạnh tranh và sức mạnh riêng có để các doanh nghiệp phát triển mạnh, bền vững, không chỉ trong hiện tại mà đặc biệt là trong kỷ nguyên của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Nhận thấy Văn hóa doanh nghiệp rất quan trọng […]