Thông báo về việc cử giảng viên đi Mỹ tập huấn và học tập

THÔNG BÁO

(V/v Cử cán bộ đi du học)

            – Căn cứ vào Điều lệ  tổ chức và hoạt động của Công ty;

– Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty về việc đề cử cho 5 giảng viên đi tập huấn và học tập tại Mỹ;

– Căn cứ Quyết đinh cử cán bộ đi tập huấn và học tập tại Mỹ do Chủ tịch hội đồng quản trị ký ngày 05 tháng 09 năm 2014.

– Xét năng lực và phẩm chất và sự đóng góp của các giảng viên trong công ty của các thành viên trong công ty.

Kình Gửi: Trưởng các đơn vị trực thuộc công ty

  Thực hiện theo điều lệ của công ty và Quyết định của chủ tịch hội đồng quản trị kèm theo biên bản họp về việc cử cán bộ đi tập huấn và học tập tại Mỹ.Nay Công ty cổ phần hợp tác Đào tạo và phát triển Nhân Tài thông báo đến các đơn vị trực thuộc công ty, nội dung như sau:

– Công ty quyết định cử 05 giảng viên thuộc các chuyên ngành đi du học tại Mỹ ( có quyết định và danh sách kèm theo) vì vậy đề nghị các phòng có nhân sự được cử đi học nhanh chóng sắp xếp công việc để tạo điều kiện hết mức có thể cho các đồng chí bàn giao công việc và sớm hoàn thành thủ tục xuất cảnh.

– Đề nghị phòng Tổ chức cán bộ làm các thủ tục giấy tờ liên quan cho 05 giảng viên có tên trong danh sách để đi tập huấn và du học tại Mỹ được thuận lợi

– Đề nghị các giảng viên có tên trong danh sách nhanh chóng bàn giao các công việc có liên quan cho người tiếp nhận để sớm hoàn thành thủ tục xuất cảnh.

– Đề nghị phòng tài chính kế toán báo cáo các khoản kinh phí cần thiết để hỗ trợ 100 % kinh phí đi tập huấn và học tập cho các giảng viên, tạo điều kiên tốt nhất cho các giảng viên.

Trưởng các đơn vị có trách nhiệm thông báo tới từng thành viên trong đơn vị trực thuộc của mình để tạo điều kiện cho các giảng viên.

Chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp được thực hiện theo đúng quy chế hiện hành của công ty và của Luật lao động.

Đề nghị các đơn vị quán triệt đến toàn thể CBNV trong đơn vị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần thông báo này.

 

Nơi nhận

 

– Như kính gửi (để thực hiện);

– Lưu VT,TC;

– Các giảng viên có tên trong Quyết định.

TM CÔNG TY

(Chủ tịch hội đồng quản trị đã ký)