Phối hợp với các Sở lao động Thương binh, Xã hội và ban quản lý các khu công nghiệp Quán triệt thông tư 27

Tập huấn quán triệt, triển khai Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH  ngày 18 tháng 10 năm 2013 Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Bắc Giang

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-CTNT Của công ty cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển Nhân Tài về việc triển khai tổ chức tập huấn, quán triệt Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với tất cả các doanh nghiệp tại Việt Nam. Công ty cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển Nhân Tài lại tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn quán triệt thông tư 27 đến các doanh nghiệp trên tinh thần kế hoạch Công ty Nhân Tài đã phối hợp với các Sở lao động Thương binh Xã hội và Ban quản lý các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp Quán triệt thực hiên Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH cho gần 1000 doanh nghiệp trong tỉnh. Học viên được mời đến tham dự lớp học là các Lãnh đạo và Cán bộ An toàn lao động, Vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh… Giảng viên các lớp là Gảng viên Ngô Kế Nghiệp, Nguyễn Khánh Long,Nguyễn Thị Vân Thu và một số giảng viên khác đến từ Cục An toàn

Kết quả sau mỗi lớp tập huấn là các học viên đều đã nhận thấy tầm quan trọng và tính thiết thực của thông tư. Hướng dẫn các đại biểu Sau tập huấn về các địa phương, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, thực hiện công tác Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên tại đơn vị mình