Phân biệt 'wish' và 'would rather'

[ad_1]


“I _____ they had shown a bit more respect in the last meeting”, bạn sẽ điền “wish” hay “would rather” vào chỗ trống trong câu trên?

[ad_2]