Lớp tập huấn văn thư lưu trữ Tại Công ty Điện lực Yên Bái

Để thực hiện nghiêm túc Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn về công tác văn thư lưu trữ; đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong công việc và đưa công tác văn thư, lưu trữ ở công ty, đơn vị đi vào nề nếp. Theo yêu cầu đào tạo […]