Các chương trình đào tạo

chúng tôi đem đến cho bạn

Đào tạo kỹ năng mềm
Huấn luyện an toàn lao động
Đào tạo cấp chứng chỉ 5S
Đào tạo E-Learning
Đào tạo trực tiếp
Nâng cao năng suất lao động

hợp tác Đào tạo và phát triển nhân tài

Chúng tôi nuôi dưỡng trí tuệ và cung cấp các kỹ năng thông qua phương pháp giảng dạy đặc sắc, giúp người học có khả năng tự sáng tạo, tự tạo thành công cho chính mình. Giúp các tổ chức có đỗi ngũ nhân lực trình độ cao các lĩnh vực kỹ năng, kinh tế, công nghệ , khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội & nhân văn.

Đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, tạo cơ hội học tập, nghiên cứu suốt đời cho người học.
Nâng cao trí thức và bồi dưỡng kỹ năng nghề, kỹ năng sống cho toàn thể cộng đồng và đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế.

giá trị cốt lõi

  • Uy tín với các cá nhân, tổ chức về chất lượng đào tạo.
  • Coi người học là trung tâm của quá trình giáo dục, đào tạo.
  • Tinh thần tự chủ và chủ động trong xây dựng tổ chức, doanh nghiệp và xã hội.
  • Liên tục sáng tạo trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.
  • Đoàn kết một lòng vì sự phát triển của công ty.
  • Tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, đào tạo.
  • Tự hào là một công ty có tên mang theo hai chữ “Nhân Tài”.

Hình thức đào tạo

Tin tức hàng ngày

Đối tác của chúng tôi